Residential Property Management

Home > Professional Services > Residential Property Management

White property with blue sky in the background and green grass behind the house

Our team members are licensed agents for Rent Smart Wales. Our deposit and rent collection service, checks on tenants and attaining references gives you peace of mind that your property is in safe hands.

It is extremely important to be able to understand Tenancy Agreements and Notices when letting property. Our letting agents hold licences as required by the Renting Homes (Wales) Act 2016 and have undertaken training to provide you with the best possible advice.

We can offer your property to let through our offices, website, with Rightmove and OnTheMarket as well as on our Facebook page, allowing maximum coverage to attract interested parties. We are happy to meet with potential tenants and help you decide which tenant would be best suited for your property. 

----------------------------------------------

Mae aelodau ein tîm yn asiantau trwyddedig ar gyfer Rhentu Doeth Cymru. Mae ein gwasanaeth casglu blaendal a rhent, gwiriadau ar denantiaid a chael tystlythyrau yn rhoi tawelwch meddwl i chi fod eich eiddo mewn dwylo diogel.

Mae'n hynod bwysig gallu deall Cytundebau a Hysbysiadau Tenantiaeth wrth osod eiddo. Mae ein hasiantau gosod eiddo yn dal trwyddedau fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 ac wedi cael hyfforddiant i roi’r cyngor gorau posibl i chi.

Gallwn gynnig eich eiddo i'w osod trwy ein swyddfeydd, ein gwefan, gyda Rightmove ac OnTheMarket yn ogystal ag ar ein tudalen Facebook, gan ganiatáu'r sylw mwyaf posibl i ddenu partïon â diddordeb. Rydym yn hapus i gwrdd â darpar denantiaid a'ch helpu i benderfynu pa denant fyddai'n fwyaf addas ar gyfer eich eiddo.