Compensation & Compulsory Purchase

Home > Professional Services > Compensation & Compulsory Purchase

arial view of the Caernarfon Bontnewydd Bypass

Our experienced land agents represent land owners and occupants offering robust advice regarding compensation claims; from first notice, throughout works, to finish. We communicate with utility companies, road schemes etc. to protect your asset value and prevent you from suffering losses by negotiation and ensuring that you receive fair compensation.

Please contact one of our offices for advice. The acquiring authority will usually pay our fees!

Examples of what we deal with include:

  • Water main and sewer pipes
  • Electricity wires/poles
  • Telecommunications masts/wires
  • Underground fibre optics
  • Road schemes

----------------------------------

Mae ein asiantwyr tir profiadol yn cynrychioli tirfeddianwyr a deiliaid tir gan gynnig cyngor cadarn ynghylch hawliadau iawndal; o'r rhybudd cyntaf, trwy gydol y gwaith, i'r diwedd. Rydym yn cyfathrebu â chwmnïau cyfleustodau, cynlluniau ffyrdd ac ati i ddiogelu gwerth eich ased a’ch atal rhag dioddef colledion trwy drafod a sicrhau eich bod yn cael iawndal teg.

Cysylltwch ag un o'n swyddfeydd am gyngor. Bydd yr awdurdod caffael fel arfer yn talu ein ffioedd!

Mae enghreifftiau o’r hyn rydym yn delio ag ef yn cynnwys:

  • Prif bibell ddŵr a phibellau carthffosiaeth
  • Gwifrau/polion trydan
  • Mastiau/gwifrau telathrebu
  • Opteg ffibr tanddaearol
  • Cynlluniau ffyrdd