About

Home > About

Farmers Marts (R G Jones) Ltd are proud to be a co-operative society who have provided essential services to its members in the rural community since its establishment in 1953.

The co-operative society was formed by a group of forward-thinking farmers who invited shareholdings to purchase a number of livestock markets across North Wales.

We are a proactive and adaptable team who are continuously adapting to change and delivering new services such as our new online auctions which have proved to be extremely successful.

We offer a range of professional services, including the following:-

 •  Valuations for all Purposes - Tax, Probate, Transfer, Insurance etc
 •  Claims for Pipelines, Cables and Compulsory Purchase
 •  Sale of Land and Dwellings
 •  Letting of Land and Dwellings
 •  Furniture Sales with Full House Clearance Service
 •  Advice on Basic Payment Scheme

------------------------------------------

Mae Farmers Marts (R G Jones) Ltd yn falch o fod yn gymdeithas gydweithredol sydd wedi darparu gwasanaethau hanfodol i’w haelodau yn y gymuned wledig ers ei sefydlu yn 1953.

Ffurfiwyd y gymdeithas gydweithredol gan grŵp o ffermwyr blaengar a wahoddodd gyfranddaliadau i brynu nifer o farchnadoedd da byw ar draws Gogledd Cymru.

Rydym yn dîm rhagweithiol a hyblyg sy’n addasu’n barhaus i newid ac yn darparu gwasanaethau newydd fel ein harwerthiannau ar-lein newydd sydd wedi bod yn hynod lwyddiannus.

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau proffesiynol, gan gynnwys y canlynol:-

 • Prisiadau i bob pwrpas - Treth, Profiant, Trosglwyddo, Yswiriant ac ati
 • Hawliadau ar gyfer Piblinellau, Ceblau a Phrynu Gorfodol
 • Gwerthu Tir ac Anheddau
 • Gosod Tir ac Anheddau
 • Gwerthu Dodrefn gyda Gwasanaeth Clirio Tŷ Llawn
 • Cyngor ar Gynllun Taliad Sylfaenol